Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen eBook

Radiodeltauno.it Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen Image

BESKRIVNING

Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen-boken skrevs 2015-12-21 av författaren Näringsdepartementet. Du kan läsa Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Näringsdepartementet.
Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner. I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet att ställa detaljerade krav i en detaljplan, samt behovet av effektivisering av de statliga myndigheternas medverkan i plan- och byggprocessen och tidsåtgången för denna. Bland förslagen:Att kommuner ska få tydliga planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under detaljplaneprocessen Begränsningar av vad som får regleras i en detaljplan Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning Att Lantmäteriet ska få i uppdrag att på begäran avge ett värdeutlåtande som ska vara vägledande för stat och kommun i förhandlingar om kommunalt förvärv av statlig mark Att regeringen ger Boverket och länsstyrelserna får i uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingsinsats kring lagstiftning, Köp utredningen så får du ta del av de kompletta förslagen!

FÖRFATTARE: Näringsdepartementet

FILNAMN: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande. SOU 2015:109. : Betänkande från Planprocessutredningen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-12-21

DIMENSIONERA: 5,15 MB

ISBN: 9789138243930

LADDA NER
LÄSA ONLINE

överlämnade i december 2015 sitt betänkande Ett bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för byggande (SOU 2015:109) till regeringen. Betänkandet har remitterats till Stockholms läns landsting. Remissvaret ska vara inlämnat till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2016. Beslutsunderlag

Dag Wirén - en vägvisare.pdf

Fem gånger mer kärlek.pdf

Öresundsregionen i ett demokratiperspektiv.pdf

Människolivsavtryck : ett sparsmakat och representativt urval av alla ord-a.pdf

Pixel 1B Lärarbok, andra upplagan.pdf

Datorplattor i tidiga skolår : lärares lärande, barns literacyutveckling.pdf

Älska med mig till Beijing.pdf

Chefen.pdf

Curriculum for the Preschool - Lpfö 18.pdf

Skrifter.pdf